Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, xác thực Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thông báo đối với trường hợp thẻ CCCD hết hạn


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:54, Thứ Sáu, 23-2-2024

Qua việc hỗ trợ, giám sát công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị nhận thấy có phát sinh trường hợp thẻ Căn cước công dân (CCCD) hết hạn được thực hiện khi làm thủ tục hành chính.

 

 

Để hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị, căn cứ quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014: “Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân: Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi”, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cung cấp tài liệu hướng dẫn tra cứu, khai thác, xác thực, sử dụng các dịch vụ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị để thông báo đối với trường hợp thẻ CCCD hết hạn, tránh trường hợp người dân sử dụng thẻ CCCD hết hạn để thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, địa phương và các đơn vị trực thuộc, bộ phận một cửa các cấp được biết và ứng dụng để phục vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

                                                                                                                                                                          Văn phòng UBND

CÁC TIN KHÁC
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH